Awgy logo Back

FR | NL

Wedstrijd

Hoe werkt het?

Probeer 100 euros te winnen elke keer dat je erin slaagt de initiatiefnemer te zijn van een awgy met minstens 9 selfies !

Elke maand wordt er een loting gedaan onder alle awgies van die maand met minstens 9 selfies. De initiatiefnemer van dat awgy zal een bedrag van 100 euros winnen.

Verhoog jouw kansen door elke maand zoveel mogelijk awgies met minstens 9 selfies te lanceren !

Wedstrijdreglement

 • Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Awgy BVBA.
 • In dit reglement is een « awgy » een samenstelling van selfies gegenereed door de Awgy app. Een « request » is de verzending aan gasten van een awgy uitnodiging. Een « intitiatiefnemer » is een gebruiker die een request stuurt. Een « gast » is een gebruiker die een request ontvangt. Een « deelnemer » is een deelnemer aan de wedstrijd van Awgy.
 • Deze wedstrijd vindt plaats vanaf 1 mei 2016 tot en met 1 december 2016.
 • Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in België gedomicilieerd en ouder dan 12 jaar is. Indien de deelnemer jonger is dan 16 jaar, moet deze de toestemming hiervoor hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan deze wedstrijd.
 • Onbeperkte deelnames zijn toegelaten.
 • De deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud of beperking, alsmede van elke beslissing die Awgy ter zake kan nemen. De overtreding van de bepalingen en voorwaarden van dit reglement zal van rechtswege de ongeldigheid van de deelname aan deze wedstrijd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.
 • Om deel te nemen aan deze wedstrijd en de prijs van 100 euros proberen te winnen, zal de deelnemer de initiatiefnemer van een awgy moeten zijn met een samenstelling van minimum 9 selfies. Met andere woorden, voor een gebruiker de wedstrijd invoert, moet een minimum van 9 gasten hebben gereageerd met een selfie aan zijn awgy request. Om zijn kansen te verhogen om de initiatiefnemer te zijn van een awgy met minimum 9 selfies, kan de deelnemer het maximale aantal gasten uitnodigen op zijn verzoek, namelijk 12 gasten. Telkens als de deelnemer erin slaagt om de initiatiefnemer te zijn van een nieuwe awgy met minimum 9 selfies, krijgt hij/zij een extra kans om de wedstrijd te winnen.
 • Elke maand wordt er een loting gedaan onder alle awgies van die maand met minstens 9 selfies. De initiatiefnemer van dat awgy zal een bedrag van 100 euros winnen.
 • De geselecteerde deelnemer wordt telefonisch gecontacteerd, op het nummer verbonden met zijn Awgy account. Na 3 vruchteloze pogingen om contact op te nemen wordt een nieuwe winnaar gekozen. De eerder geselecteerde deelnemer verliest dan zijn recht tot het bedrag van 100 euros.
 • Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven.
 • Awgy en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk kunnen gesteld worden indien, in geval van overmacht en/of in geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil van Awgy en/of in geval van uitputting van de voorraad van voormelde prijzen, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd en dus ook van dit reglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijs zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd.
 • Awgy en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade van enige aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning van de prijs. Aldus sluit Awgy onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie en voor eventuele gebreken van de prijs en voor enige aanvullende kosten die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
 • Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houdend met deze actie, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.
 • Copyright Awgy 2016. All rights reserved.